برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت انبوه سازان آفتاب:

  • پروژه ساختمانی سپنا
  • پروژه ساختمانی سنا
  • پروژه ساختمانی اهورا
  • پروژه ساختمانی اطلس
  • پروژه ساختمانی مهر
  • پروژه ساختمانی کیهان
  • پروژه ساختمانی فلک
  • پروژه ساختمانی عرش