بالابردن موتورآسانسور ومخازن جهت راه اندازی
پروژه آسمان واقع درخیابان رشد درمراحل انتهایی وکم تر ازیکماه دیگر آماده تحویل میباشد